រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជូនព័ត៌មានបន្ទាន់ អំពីការបាក់ទំនប់ចំការតែ (ខ្នងភ្នំគីរីរម្យ)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០