សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅកម្ពុជា (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–