ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរម្លឹកអំពីវិធានការចាំបាច់នានា ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលទឹកជំនន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០