រថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវបានផ្អាកចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ខេត្តបាត់ដំបង ខណៈជំនន់ទឹកភ្លៀងបន្តជន់លិច

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០