បទយកការណ៍៖ រុយមួយប្រភេទ កំពុងត្រូវបានចិញ្ចឹម ដើម្បីចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាន និងការចិញ្ចឹមសត្វ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —