កម្ពុជាកំពុងបន្តទទួលឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប (ITCZ) ជាហេតុបណ្តាលឱ្យមានភ្លៀងបន្តធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើន នៅតំបន់ជួរភ្នំ និងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំង រលកខ្ពស់ៗនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–