សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ក្នុងពេល និងក្រោយពេលព្រោះទឹកជំនន់

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–