រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាជីវកម្មកំពង់ចម្លងកោះតេជោ-គគីរធំ ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមFacebook គណនីឈ្មោះ KH Plus News

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–