កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ម្នាក់ទៀត ធ្វើឱ្យករណីសរុបកើនឡើងដល់ ២៨១

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–