បទអន្តរាគមន៍ របស់ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា នៅសម័យប្រជុំលើកទី៤៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០