អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ឧបករណ៍សន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនី Energy Saving Box ឬ Electricity Saving Box គឺជាការបន្លំបោកប្រាស់ ដើម្បីកេងយកចំណេញពីការលក់ផលិតផលប៉ុណ្ណោះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–