គណៈកម្មាធិការសិទ្ធមនុស្សកម្ពុជា ជូនព័ត៌មានអំពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០– ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន