ព្រឹទ្ធសភា ចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី ឯកឧត្តម ណយ ស្រូន សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដែលមានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០