សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទីបញ្ជាការជួរមុខ នៃមូលដ្ឋានសមុទ្ររាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០