ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជូនដំណឹងអំពីទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់ និងខ្យល់ខ្លាំងកើនឡើង ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំ និងមាត់សមុទ្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន