សម្រង់ប្រសាសន៍ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកំពង់ផែយោធារាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–