ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០២នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–