រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការធ្វើកូដកម្មរបស់កម្មករប្រមូលសំរាម របស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន