ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចចុះឈ្មោះ «គណបក្ស ឯកភាពជាតិខ្មែរ» ចូលក្នុងបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–