សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស ហើយត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រទេសភាគច្រើន នៅហ្សឺណែវ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —