បទអន្តរាគមន៍ របស់តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្ម ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណន