ពុំមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី និងពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីនោះដែរ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖កន ចំណាន