តំណាងកម្ពុជានៅហ្សឺណែវ សម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់ការិយាល័យអ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស នៅកម្ពុជា តាមរយៈការស្រង់ព័ត៌មានតែមួយជ្រុង និងពុំមានតុល្យភាព ចេញពីរបាយការណ៍ទាំងមូលរបស់ អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន