ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងអំពីការបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល ១ខែទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០