ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផល នៃវេទិកាអាស៊ី-អឺរ៉ុបស្តីពី ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយ និងអន់គុណភាព

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០