សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ស្តីពីវេទិកាអាស៊ី-អឺរ៉ុប ស្តីពីការប្រយុទ្ធនឹងឱសថក្លែងក្លាយ និងឱសថអន់គុណភាព

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០