សារលិខិតរំលែកទុក្ខ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាល ជូនឯកឧត្តម អូស្មាន ហាស្សាន់ ចំពោះមរណភាពរបស់លោកស្រី ហាជ្ជះ សូ ភ័ស ហាស្សាន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន