ភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ ស្ទើរក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០–