ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ ខណៈមានករណីសង្ស័យវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ០១នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–