កម្ពុជា ជាប្រទេសដែលមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អបំផុត ចំពោះភ្ញៀវទេសចរបរទេស ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —