កម្ពុជាពុំមានករណីជាសះស្បើយ និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–