លោកស្រី លំ គន្ធារី អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ការរៀបចំធ្វើបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ឆ្នាំគោល «២០១៩» នៅខេត្តកំពង់ធំ

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —

លោកស្រី លំ គន្ធារី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ការរៀបចំធ្វើបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ឆ្នាំគោល «២០១៩» និងជំរុញការធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គភាពទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ AKP-កំពង់ធំ