ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ថ្លែងការណ៍សោកស្តាយចំពោះធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group Co., Ltd

AKP ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០