កម្ពុជាពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី និងករណីជាសះស្បើយថ្មី ចំនួន០៥ថ្ងៃមកហើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–