សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការសម្រួលឲ្យគ្រឹស្ទសាសនិកគោរពប្រតិបត្ដិសកម្មភាពជំនឿសាសនាខ្លួន នៅតាមវិហារ និងស្នាក់ការ ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–