លោក គោស៊ំុ ប៊ុនសឿត និងលោក ម៉ាក ចាន់តារា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការរៀបចំ​បញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បិត្តិរដ្ឋឆ្នាំគោល (២០១៩) និងជំរុញការធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់​អង្គភាពទូទាំង​ខេត្តព្រះវិហារ

AKP ព្រះវិហារ ថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —

លោក គោស៊ុំ ប៊ុនសឿត អភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារ និងលោក ម៉ាក ចាន់តារា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន សារពើភណ្ឌ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃ (អទច) តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់​ការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បិត្តិរដ្ឋឆ្នាំគោល (២០១៩) និងជំរុញការធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គភាព​ទូទាំង​ខេត្តព្រះវិហារ នាព្រឹកថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ AKP ព្រះវិហារ