ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាពុំមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ទៀតទេ បន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺ០១នាក់ចុងក្រោយ បានជាសះស្បើយ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–