កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា នឹងបន្តកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្តទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០