ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ប្រចាំអ.ស.ប ជំរុញឱ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេស គោរពឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវក្រមសីលធម៌ និងសៀវភៅណែនាំស្តីពីប្រតិបត្តិការ របស់អ្នកកាន់អាណត្តិ នៃនីតិវិធីពិសេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–