ក្រសួងមហាផ្ទៃ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ ក្រុមយុវជនថាវរៈ និងក្រុមយុវជនចលនាមាតាធម្មជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–