រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប អនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–