ទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃការចូលរៀនថ្ងៃដំបូង នៅតាមសាលារៀនមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃការចូលរៀនថ្ងៃដំបូង នៅតាមសាលារៀនមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពីការអាក់ខានប្រមាណរយៈពេល០៦ខែ ដោយសារតែវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា និងឡាញ់ វិសាល