ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី និងករណីជាសះស្បើយថ្មីដូចគ្នា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–