ប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជំបិណ្ឌ វេនទី៤ នៅតាមទីវត្តអារ៉ាមនានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជំបិណ្ឌ វេនទី៤ នៅតាមទីវត្តអារ៉ាមនានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ ផែន រតនៈ