កម្ពុជាពុំរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ធ្វើឱ្យករណីសរុបនៅចំនួន ២៧៤ នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆាំ២០២០–