សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការសម្រួលឱ្យសាសនិកឥស្លាមគោរពប្រតិបត្តិសកម្មភាពជំនឿសាសនាខ្លួន នៅតាមវិហារ និងសូវ៉ាវ ជាដំណាក់ៗ ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០តទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០