ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០១ករណីថ្មីទៀត ខណៈពុំមានករណីឆ្លងថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–