ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០