ពុំមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៥នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–