គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លើកទី៤១ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–